Izaberite stranicu

Izvodi iz rada: The Principles of quantum physics and its importance in medicine.

Fizika u medicini

 

Uspeh savremene medicine i uopšte savremene nauke ogleda se u spoznaji strukture i funkcije, kao i međusobnih interakcija najsitnijih poznatih čestica koje čine svaku materiju. Kvantna fizika daje odgovore na pitanja vezana za sisteme reda atoma i manjeg, na koja nemaju odgovore klasične teorije mehanike (Njutnova mehanika i klasični elektromagnetizam). Samim tim kvantna fizika nam daje i odgovore na pitanja kao što su funkcije mnogobrojnih biomolekula, određivanje procesa sinteze bioloških supstanci i dešifrovanje genetskog koda. Centralno pitanje kvantne mehanike jesu pitanja impulsa, mase, ugaonog momenta i očuvanja energije. Kvantna mehanika pokušava ono što očigledno Njutnov deterministički pogled na svet koji nas okružuje nije objasnio ili bar je najmanje primenjiv na razumevanje živih sistema, tako da se čini da su upravo biologija i medicina ostale još uvek u dubokoj njutnovskoj determinističkoj koncepciji.

Kvantna medicina

Kvantna medicina je oblast medicine koja svoj pristup lečenju zasniva na radikalno novom materijalnom oblikovanju živih sistema koji je zasnovan na njihovoj raznolikosti i diferencijalnoj stabilnosti u vremenu i prostoru. Razvila se krajem dvadesetog i početkom dvadesetprvog veka zahvaljujući otkrićima telesnog elektromagnetizma i ubrzanom razvoju moderne, pre svega računarske tehnologije. Može se smatrati simbiozom holističkog ili celovitog pristupa lečenju u humanoj medicine, potpomognutog modernom tehnologijom. Klinički uvidi kvantne medicine idu sve do unutrašnjeg rada živih ćelija, do nivoa njihovog stupanja u interakciju sa kvantno – energetskim poljem. Ljudsko telo je savršena mreža međusobno povezanih sistema a svi oni doprinose njegovom funkcionalnom jedinstvu i unapređuju njegovu sposobnost za izlečenjem. Uspostavljanje kontrole nad tim međusobno povezanim biološkim mrežama dovodi do sticanja uvida u postojanje varijeteta oboljenja i funkcionalnijeg načina njihovog iskorenjivanja. Zato kvantna medicina u sebi objedinjuje mnogo različitih pristupa zdravstvenom problemu koji rezultuju jedinstvenom, na energiji zasnovanom modelu. Kvantna fizika omogučava naučno razumevanje mnogih dijagnostičko terapeutskih metoda tradicionalne medicine. Aakupunkture i njegove klasično jonske i kvantno solitonske prirode. Homeopatije (različite homeopatske potencije imaju različita vremena poprečne relaksacije  protona) što se može pratiti preko izmene spektra i laserskom spektroskopijom. Zatim lečenje putem svetlosti uz praćenje fotoeksitonskih i biofotonskih efekata koji se preko ovih terapija ostvaruju. Osnovni princip kvantne fizike kaže da apsolutno sve ima frekfenciju i da svaka ćelija našeg tela ima svoju idealnu frekfenciju. Kada se ta frekfencija promeni usled dejstva različitih stresogenih faktora menja se i komunikaciona sposobnost naših biofotona, tako da je  krajnji rezultat toga nastanak  bolesti. Isto tako, svaka ljudska misao i aktivnost praćena je električnom aktivnošću u nervnom sistemu, kao i biofotonskom komunikacijom između ćelija. Život ne bi bio moguć bez protoka jona kroz ćelijsku membranu i navale i povlačenja meridijanskih energija.

Dijagnostika i lečenje kroz definisane zakone kvantne fizike

 

Odgovori na pitanja kako ujediniti relativistički i kvantni opis prirode doveli su do revolucionarnih prodora u razumevanju osobina materije, opisu elementarnih čestica i interakcija. Za razumevanje ovih rezultata potrebno je mnogo bolje poznavanje apstraktnih teorijskih koncepta i složene matematike bez kojih je jako teško preneti čak i osnovne ideje. Ipak, put bogat otkrićima, teorijama, rezultatima i preokretima u fizici dovoljan je motiv da se, koliko je to moguće, svako upusti u veliku avanturu praćenja najvećih koraka koji su fizičari na tom putu napravili. Ujedinjenje kvantne mehanike i teorije relativnosti rezultiralo je pojavom ovih zakonitosti i u oblasti medicine. Kvantni koncept, utkan u praktičnu primenu kvantne medicine integriše mnoga naučna otkrića od Maksa Planka, Alberta Ajnštajna preko koncepta aktivnog kvantuma Luja de Broljija, Nikole Tesle, Freliha pa sve do današnjih dana. Čitav svet koji nas okružuje, živa i neživa materija sastoje se od vibrirajućih molekula i atoma, koji se sastoje iz još sitnijih čestica koje se stapaju u međusobnu interakciju, uništavajući jedna drugu ili stvarajući nove. Ako ovo prihvatimo, usvajajući i jedan od glavnih postulate kvantne mehanike da se informacija nikada ne gubi otvara nam se i drugi pristup posmatranja nastanka i lečenja bolesti na dubljem kvantnom nivou uz traženje i korištenje biofizičkih metoda kako u dijagnostičkom tako i u terapeutskom smislu, s potvrdom kroz jasno definisane zakone kvantne fizike.

 

 

Izvodi iz rada: The Principles of quantum physics and its importance in medicine

Autor rada: dr Draško Jevđenić

Member of The European Society of Integrative Medicine (ESIM)

Member of the Quantum Medicine Acting Section for Acupuncture of the Serbian Medical Society

Member of the Serbian Association for Integrative Medicine ( SAIM)