Izaberite stranicu
Principi kvantne fizike i njen značaj u medicini

Principi kvantne fizike i njen značaj u medicini

Izvodi iz rada: The Principles of quantum physics and its importance in medicine.

Fizika u medicini

 

Uspeh savremene medicine i uopšte savremene nauke ogleda se u spoznaji strukture i funkcije, kao i međusobnih interakcija najsitnijih poznatih čestica koje čine svaku materiju. Kvantna fizika daje odgovore na pitanja vezana za sisteme reda atoma i manjeg, na koja nemaju odgovore klasične teorije mehanike (Njutnova mehanika i klasični elektromagnetizam). Samim tim kvantna fizika nam daje i odgovore na pitanja kao što su funkcije mnogobrojnih biomolekula, određivanje procesa sinteze bioloških supstanci i dešifrovanje genetskog koda. Centralno pitanje kvantne mehanike jesu pitanja impulsa, mase, ugaonog momenta i očuvanja energije. Kvantna mehanika pokušava ono što očigledno Njutnov deterministički pogled na svet koji nas okružuje nije objasnio ili bar je najmanje primenjiv na razumevanje živih sistema, tako da se čini da su upravo biologija i medicina ostale još uvek u dubokoj njutnovskoj determinističkoj koncepciji.

Kvantna medicina

Kvantna medicina je oblast medicine koja svoj pristup lečenju zasniva na radikalno novom materijalnom oblikovanju živih sistema koji je zasnovan na njihovoj raznolikosti i diferencijalnoj stabilnosti u vremenu i prostoru. Razvila se krajem dvadesetog i početkom dvadesetprvog veka zahvaljujući otkrićima telesnog elektromagnetizma i ubrzanom razvoju moderne, pre svega računarske tehnologije. Može se smatrati simbiozom holističkog ili celovitog pristupa lečenju u humanoj medicine, potpomognutog modernom tehnologijom. Klinički uvidi kvantne medicine idu sve do unutrašnjeg rada živih ćelija, do nivoa njihovog stupanja u interakciju sa kvantno – energetskim poljem. Ljudsko telo je savršena mreža međusobno povezanih sistema a svi oni doprinose njegovom funkcionalnom jedinstvu i unapređuju njegovu sposobnost za izlečenjem. Uspostavljanje kontrole nad tim međusobno povezanim biološkim mrežama dovodi do sticanja uvida u postojanje varijeteta oboljenja i funkcionalnijeg načina njihovog iskorenjivanja. Zato kvantna medicina u sebi objedinjuje mnogo različitih pristupa zdravstvenom problemu koji rezultuju jedinstvenom, na energiji zasnovanom modelu. Kvantna fizika omogučava naučno razumevanje mnogih dijagnostičko terapeutskih metoda tradicionalne medicine. Aakupunkture i njegove klasično jonske i kvantno solitonske prirode. Homeopatije (različite homeopatske potencije imaju različita vremena poprečne relaksacije  protona) što se može pratiti preko izmene spektra i laserskom spektroskopijom. Zatim lečenje putem svetlosti uz praćenje fotoeksitonskih i biofotonskih efekata koji se preko ovih terapija ostvaruju. Osnovni princip kvantne fizike kaže da apsolutno sve ima frekfenciju i da svaka ćelija našeg tela ima svoju idealnu frekfenciju. Kada se ta frekfencija promeni usled dejstva različitih stresogenih faktora menja se i komunikaciona sposobnost naših biofotona, tako da je  krajnji rezultat toga nastanak  bolesti. Isto tako, svaka ljudska misao i aktivnost praćena je električnom aktivnošću u nervnom sistemu, kao i biofotonskom komunikacijom između ćelija. Život ne bi bio moguć bez protoka jona kroz ćelijsku membranu i navale i povlačenja meridijanskih energija.

Dijagnostika i lečenje kroz definisane zakone kvantne fizike

 

Odgovori na pitanja kako ujediniti relativistički i kvantni opis prirode doveli su do revolucionarnih prodora u razumevanju osobina materije, opisu elementarnih čestica i interakcija. Za razumevanje ovih rezultata potrebno je mnogo bolje poznavanje apstraktnih teorijskih koncepta i složene matematike bez kojih je jako teško preneti čak i osnovne ideje. Ipak, put bogat otkrićima, teorijama, rezultatima i preokretima u fizici dovoljan je motiv da se, koliko je to moguće, svako upusti u veliku avanturu praćenja najvećih koraka koji su fizičari na tom putu napravili. Ujedinjenje kvantne mehanike i teorije relativnosti rezultiralo je pojavom ovih zakonitosti i u oblasti medicine. Kvantni koncept, utkan u praktičnu primenu kvantne medicine integriše mnoga naučna otkrića od Maksa Planka, Alberta Ajnštajna preko koncepta aktivnog kvantuma Luja de Broljija, Nikole Tesle, Freliha pa sve do današnjih dana. Čitav svet koji nas okružuje, živa i neživa materija sastoje se od vibrirajućih molekula i atoma, koji se sastoje iz još sitnijih čestica koje se stapaju u međusobnu interakciju, uništavajući jedna drugu ili stvarajući nove. Ako ovo prihvatimo, usvajajući i jedan od glavnih postulate kvantne mehanike da se informacija nikada ne gubi otvara nam se i drugi pristup posmatranja nastanka i lečenja bolesti na dubljem kvantnom nivou uz traženje i korištenje biofizičkih metoda kako u dijagnostičkom tako i u terapeutskom smislu, s potvrdom kroz jasno definisane zakone kvantne fizike.

 

 

Izvodi iz rada: The Principles of quantum physics and its importance in medicine

Autor rada: dr Draško Jevđenić

Member of The European Society of Integrative Medicine (ESIM)

Member of the Quantum Medicine Acting Section for Acupuncture of the Serbian Medical Society

Member of the Serbian Association for Integrative Medicine ( SAIM)

Oštećenje sluha – svet zvuka ili tišine

Oštećenje sluha – svet zvuka ili tišine

Razumevanje. Reč sa kojom sve počinje. Iako izgovorena može biti nečujna za neke ljude, ona svakako mora biti duboko utemeljena osnova za one koji su sa suprotne strane. Ljudi koji dožive gubitak sluha suočavaju se sa različitim izazovima u zavisnosti od toga kada se poremećaj javio i koliko je vremena bilo potrebno da se razvije.

Takvi ljudi će se možda morati upoznati s novom opremom, podvrgnuti se operaciji, naučiti jezik znakova i čitanja sa usana ili koristiti različite komunikacione uređaje. Osećaj izolacije je čest problem koji ponekad može dovesti do depresije i usamljenosti.

Osobe sa gubitkom sluha često su imale različite štetne zdravstvene događaje i prateća bolesna stanja. Isto tako, neki stručnjaci smatraju da socijalna izolacija koja ponekad dolazi sa gubitkom sluha može rezultirati sa manjom stimulacijom centralnog nervnog sistema i na kraju sa padom kognitivnih funkcija (opažanja, razumevanja, učenja i pamćenja).

Čovekov slušni sistem je složen i delikatan deo našeg senzornog sistema. On radi u skladu sa nervnim sistemom kako bi nam omogućio da razumemo svet zvuka oko sebe.

Aktuelna istraživanja razmatraju vezu između gubitka sluha, poremećaja mikrocirkulacije, poremećaja nervnih impulsa u uhu s jedne strane i demencije i ukupnog mentalnog zdravlja osobe sa druge strane.  Pogoršanje nervnih impulsa u uhu može biti pokazatelj šire degeneracije neurona ili drugog procesa koji je u toku.

Veliki značaj se daje očuvanju i ponovnom uspostavljanju mikrocirkulacije unutrašnjeg uha i mozga jer su istraživanja dokazala da poremećaj cirkulacije na ovom nivou doprinosi a često je i sam uzrok tinitusa (zujanja u ušima) i slabljenja sluha. Asidoxin je jedan od preparata koji je na evropskom tržištu pokazao značajne rezultate u oblasti mikrocirkulacije.

Sve najnovije studije u svetu su usmerene i na sagledavanje efekata povezanosti između primene slušnih pomagala i povoljnih zdravstvenih ishoda.

Postoje značajne razlike između rezultata kod osoba sa gubitkom sluha koje su nosile slušni aparat u poređenju sa onima koje nisu.

Korištenje slušnog aparata zajedno sa terapijom poboljšanja mikrocirkulacije, uz praćenje stanja nervnih impulsa iz uha, smanjilo je:

  • relativni rizik od dijagnoze demencije – uključujući Alchajmerovu bolest – za 25 %
  • rizik od dijagnoze depresije ili anksioznosti za 15 %
  • relativni rizik od povreda usled pada za 17 %

Stabilnost  i poremećaj sluha se klasifikuje na sledećih šest nivoa: normalan, blagi, umereni, umereno teški, teški i duboki.

Oštećenje sluha, gluvoća ili gubitak sluha odnosi se na delimičnu ili potpunu nesposobnost da se čuje zvuk.

Važno je razlikovati i različite nivoe gubitka sluha.

Lako oštećenje sluha: uglavnom je konduktivno i osoba ima osećaj da malo slabije čuje

Srednje oštećenje sluha: osoba čuje u tihom okruženju kada se glasnije govori (na ovom nivou neophodno je koristiti slušni aparat)

Teško oštećenje sluha: osoba čuje ton ali umanjeno i izostaje razumevanje sagovornika

Totalna gluvoća: potpuni gubitak sluha, veoma retko

S obzirom na to gde je nastalo oštećenje postoji sledeća podela:

  • Konduktivni gubitak sluha

Kada vibracije zvuka ne prelaze iz spoljašnjeg u unutrašnje uho odnosno u kohleu.

  • Senzorno – neuralni gubitak sluha

Gubitak sluha uzrokovan disfunkcijom unutrašnjeg uha, kohlee, slušnog živca ili centralnog nervnog sistema.

  • Mešoviti gubitak sluha

Ovo je kombinacija poremećaja u sprovođenju i senzornoneuralnog poremećaja.

  • Neuralni gubitak sluha

Nastaje oštećenjem slušnog nerva.

 Postoji i nekoliko varijacija gubitka sluha:

Simetrični i asimetrični –  simetrični kada je gubitak sluha na oba uha jednak i asimetrični kada je stepeni gubitka sluha različit na jednom i drugom uhu.

Bilateralni i unilateralni – bilateralni ili obostrani kada je  gubitak sluha na oba uha i unilateralni kada je gubitak sluha samo na jednom uhu.

Progresivni i iznenadni gubitak sluha – kada se sluh pogoršava postepeno, tokom vremena i kada do gubitka sluga dođe spontano odnosno iznenada.

Varirajući i stabilni gubitak sluha – varirajući ili fluktuirajući gubitak sluha je onaj koji može da se popravi određenim terapijskim uticajima i stalni gubitak sluha koji je konstantan.

Biljana Aleksić dipl. defektolog

dr Draško Jevđenić

Stručne konsultacije:

AUDIO PARTNER

+381 62 715 862